MITSUBISHI ELECTRIC Changes for Better | THAILAND บริการลิฟต์ (ลิฟท์) บันไดเลื่อน ฯลฯ

Privacy Policy

1. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 1. บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้า พนักงานของบริษัท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะบุคคลที่ติดต่อกับบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม (ต่อไปนี้รวมเรียกว่า “ท่าน”) บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อไปนี้เรียกว่า “นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) เพื่อระบุถึงวิธีการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อแจ้งท่านถึงการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิต่างๆของท่านตามกฎหมาย
 2. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่ออธิบายการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคล โดยครอบคลุมถึงกรณีดังต่อไปนี้
  • (ก) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทอาจเก็บรวบรวม
  • (ข) วิธีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  • (ค) วิธีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  • (ง) การติดต่อบริษัท และสิทธิของท่าน
  • (จ) นโยบายคุกกี้ของบริษัท
  • (ฉ) วิธีการเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและนโยบายคุกกี้

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย

 1. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยขึ้นอยู่กับนิติสัมพันธ์ใดๆระหว่างบริษัทและท่าน โดยมีข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่มีความอ่อนไหว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลดังต่อไปนี้
  ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หมายความถึง ข้อมูลใดๆ ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลของท่านได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัตรประชาชน และ/หรือ ข้อมูลอื่นใดในทำนองเดียวกัน ที่ท่านได้ให้ไว้ต่อบริษัท และ/หรือ อยู่ในความครอบครองของบริษัท และ/หรือ บริษัทฯเก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นโดยถูกต้องตามกฎหมาย
  ข้อมูลที่มีความอ่อนไหวของท่าน หมายความถึง ข้อมูลที่กฎหมายกำหนดเป็นการเฉพาะตัว ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ มาตรา 26 เช่น ศาสนา ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลชีวภาพ เป็นต้น
 2. บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้
  • (ก) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านจัดหาให้กับบริษัท
   โดยในระหว่างติดต่อกับบริษัท บริษัทอาจร้องขอให้ท่านจัดหาข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบริษัท เช่น การสมัครงาน การทำแบบสอบถามหรือแบบสำรวจ การเข้าทำธุรกรรมใดๆ นิติกรรม สัญญาระหว่างท่าน และบริษัท การโต้ตอบระหว่างท่านและบริษัทผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น อีเมล์ โทรศัพท์ แฟ็กซ์ เป็นต้น
  • (ข) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จากแหล่งอื่น
   บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งข้อมูลและ/หรือบุคคลที่สามที่เข้าถึงได้โดยสาธารณะ โดยบริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน เว้นแต่การดังกล่าวจะเป็นการอันจำเป็นตามกรณีที่กฎหมายกำหนด
  • (ค) ข้อมูลที่เก็บสำหรับเว็บไซต์ และการติดต่อสื่อสาร
   ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และข้อมูลที่เก็บโดยคุกกี้ และเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ หมายเลขไอพี (IP address) ชื่อโดเมน (Domain Name) รุ่นของบราวเซอร์ (browser version) ระบบปฏิบัติการ (operating system) ข้อมูลจราจรทางอินเตอร์เน็ต (traffic data) ข้อมูลสถานที่ที่ใช้งาน (location data) ข้อมูลเยี่ยมชมเว็บไซต์ (web logs) และข้อมูลการสื่อสารอื่นๆ

3. การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อดำเนินการตามความยินยอมของท่าน หรือ เพื่อดำเนินการภายใต้ฐานทางกฎหมายอื่น ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท มีดังนี้
 1. เพื่อการติดต่อสื่อสารกับท่านอย่างมีประสิทธิภาพและการดำเนินธุรกิจของบริษัท
  โดยเป็นการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งการตอบสนองความต้องการต่างๆของท่าน หรือการสื่อสารกับท่าน หรือการปฏิบัติตามหน้าที่หรือดำเนินการใดๆ ซึ่งเกิดขึ้นจากข้อตกลง/สัญญาระหว่างท่านและบริษัท
 2. เพื่อเหตุผลทางการตลาด
  โดยบริษัทจะทำการปรับปรุงข้อมูลและนำเสนอข้อเสนอต่างๆที่ท่านเลือกยอมรับให้แก่ท่าน โดยบริษัทอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อเหตุผลทางการตลาด โดยนำเสนอแก่ท่านผ่านช่องทางไปรษณีย์ อีเมล์ SMS โทรศัพท์ หรือโทรสาร โดยอยู่ภายใต้ความยินยอมของท่านตามกฎหมาย
 3. เพื่อการพัฒนาและการปรับปรุง
  โดยการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อความเข้าใจอันดีต่อความต้องการทางการตลาดของท่านและการบริการ รวมทั้งความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทและการพัฒนาสินค้าและการบริการของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น
 4. เพื่อควบคุมการดำเนินการในปัจจุบัน
  โดยการควบคุมข้อสงสัยและการดำเนินการต่างๆ เพื่อความมั่นใจในคุณภาพของการบริการ การปฏิบัติตามขั้นตอน และการต่อต้านการฉ้อโกง
 5. เพื่อแจ้งท่านถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ
  โดยบริษัทจะแจ้งท่านถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆของสินค้าและบริการของบริษัท
 6. เพื่อความมั่นใจว่าเนื้อหาของเว็บไซต์มีความสัมพันธ์กัน
  เพื่อความมั่นใจในเนื้อหาสาระต่างๆบนเว็บไซต์ของบริษัทได้ถูกนำเสนอแก่ท่านอย่างเหมาะสม ซึ่งอาจรวมถึงการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับคู่ค้า ผู้จัดหาสินค้า และ/หรือ ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
 7. เพื่อการปรับปรุงหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของธุรกิจของบริษัท
  ในกรณีที่ (i) บริษัทอยู่ในระหว่างการตกลงขายกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับบุคคลภายนอก (ii) บริษัทถูกขายให้กับบุคคลที่สาม (iii) บริษัทประสบกับการปรับโครงสร้างองค์กร บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดหรือแต่บางส่วนของท่านให้กับบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง อันเนื่องมาจากการตรวจสอบ และวิเคราะห์สถานะ เพื่อจุดประสงค์ของการขายหรือปรับโครงสร้างองค์กร
 8. เพื่อการปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  บริษัทอาจต้องดำเนินการใดๆกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอก ศาล และ/หรือ เจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสอบสวน การสืบสวน กระบวนพิจารณาใดๆโดยบุคคลเช่นว่านั้น

4. การโอน การจัดเก็บ และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 1. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
     บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลอื่นใด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ คู่ค้า ผู้รับจ้างช่วงของบริษัท ธนาคาร ผู้สอบบัญชี ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย บุคคลใดๆที่มีนิติสัมพันธ์หรือมีสัญญากับบริษัท หรือหน่วยงานของรัฐ ตามความจำเป็นภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ และ/หรือ ตามความจำเป็นตามที่กฎหมายกำหนด
     ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเข้าถึงโดยพนักงานหรือซัพพลายเออร์ของบริษัท หรือถูกโอนและ/หรือจัดเก็บ ณ จุดหมายภายนอกประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ ในกรณีที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศเช่นว่านั้นมีมาตรฐานที่ไม่เพียงพอ บริษัทจะดำเนินการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้
 2. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
     บริษัทยึดมั่นในขั้นตอนการป้องกันทางกายและและอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้อกำหนดทางกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
     ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเข้าถึงและใช้ ภายใต้แนวทางและมาตรฐานความปลอดภัยของบริษัท โดยบริษัทได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ และจะต้องมีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเมื่อมีความจำเป็น เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม
 3. ขอบเขตของการเก็บ
     บริษัทจะทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตราบเท่าที่ท่านมีความสัมพันธ์อยู่กับบริษัท ความจำเป็นของธุรกิจ ตามระยะเวลาที่จำเป็นตามอายุความ และ/หรือตามที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตราบเท่าที่จำเป็น สำหรับจุดประสงค์ของการดำเนินการใดๆที่ข้อมูลนั้นถูกจัดเก็บ และการอื่นใดที่ได้รับอนุญาตตามวัตถุประสงค์นั้น
     ภายหลังจากที่ความจำเป็นข้างต้นสิ้นสุดลง บริษัทจะดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎระเบียบของบริษัทต่อไป

5 สิทธิของท่าน

   ท่านมีสิทธิที่จะขอให้บริษัทดำเนินการใดๆ ตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ และตามที่กฎหมายกำหนด ดังต่อไปนี้
 1. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม
     กรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไว้แก่บริษัท ท่านมีสิทธิที่จะขอเพิกถอนความยินยอมเช่นว่านั้นได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับบริษัท เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิตามกฎหมาย หรือโดยสภาพไม่สามารถถอนความยินยอมได้
     ทั้งนี้ หากท่านไม่ให้หรือเพิกถอนความยินยอมกับบริษัทในการเก็บรวมรวบ ใช้ หรือเปิดเผยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือไม่อาจให้บริการเกี่ยวกับสินค้าบริการของบริษัทได้ หรืออาจส่งผลให้ธุรกรรมหรือกิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องถูกระงับ หรือหยุดลงชั่วคราว และท่านอาจเสียโอกาสในการรับทราบหรือรับข้อเสนอของสินค้าหรือบริการของบริษัท และอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายใดๆ ที่ท่านหรือบริษัทต้องปฏิบัติตาม
 2. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
     ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และขอให้บริษัททำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่ท่าน รวมถึงขอให้บริษัทเปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม เว้นแต่กรณีที่บริษัทมีสิทธิปฏิเสธคำขอของท่านได้โดยชอบตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีที่คำขอของท่านอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
 3. สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล
     ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่บริษัทได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถกระทำได้ หรือบริษัทมีสิทธิปฏิเสธคำขอของท่านได้โดยชอบตามกฎหมาย
 4. สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
     ท่านมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ หากข้อมูลส่วนบุคคลเช่นว่านั้นของท่านถูกใช้ภายใต้ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรงหรือการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ เว้นแต่กรณีที่บริษัทมีเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านได้โดยชอบตามกฎหมาย
 5. สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล
     ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ หรือเมื่อท่านได้ใช้สิทธิขอเพิกถอนความยินยอมหรือใช้สิทธิขอคัดค้านแล้ว หรือเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เว้นแต่กรณีที่บริษัทมีเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านได้โดยชอบตามกฎหมาย
 6. สิทธิในการระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
     ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ในกรณีที่บริษัทอยู่ในระหว่างการตรวจสอบตามคำร้องที่ท่านได้ใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเมื่ออยู่ในระหว่างการพิสูจน์บางประการตามกฎหมาย
 7. สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
     ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้
 8. สิทธิในการร้องเรียน
     ท่านมีสิทธิร้องเรียนไปยังผู้มีอำนาจพิจารณาตามกฎหมาย ในกรณีที่การเก็บรวบรวบ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เป็นการอันฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

6 ติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัยในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท มีข้อร้องเรียนใดๆ หรือมีความประสงค์ต้องการยื่นคำร้องเพื่อดำเนินการตามสิทธิของท่านข้างต้น สามารถติดต่อได้ที่:
 • หน่วยงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Protection Data Protection Office)
 • Email: dp-met@mitsubishielevator.co.th
 • บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 2/3 อาคารบางนาทาวเวอร์ เอ ชั้น 9-10 และ 12 หมู่ที่ 14 ถนนเทพรัตน
 • ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
 • โทร. 02-312-0808, 02-312-0707

7 นโยบายคุกกี้

บริษัทอาจมีการใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ www.mitsubishielevator.co.th โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายการใช้คุกกี้ไว้ หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ“นโยบายการใช้คุกกี้” ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ที่ https://www.mitsubishielevator.co.th/2018/th/cookies-policy

8 การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือนโยบายคุกกี้

บริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบายคุกกี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยท่านสามารถตรวจสอบนโยบายฉบับล่าสุดได้ที่ https://www.mitsubishielevator.co.th

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 25 พฤษภาคม 2565