MITSUBISHI ELECTRIC Changes for Better | THAILAND บริการลิฟต์ (ลิฟท์) บันไดเลื่อน ฯลฯ
EN | TH
smart choice

Sustainability

โครงการอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านเกิด

ชื่อโครงการ:Hometown School Development หรือโครงการอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านเกิด

ปีที่ริเริ่มโครงการ: พ.ศ. 2551

จุดมุ่งหมายของโครงการ: เพื่อส่งเสริมการศึกษาและการพัฒนาของโรงเรียนในชุมชนชนบท

วิสัยทัศน์ในการตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนของเรานั้น ได้แผ่ขยายไปสู่พนักงานของมิตซูบิชิทุกคน ทุกๆปี เราจึงจัดให้พนักงานได้มีโอกาสเข้าร่วมส่งโครงงานเพื่อพัฒนาโรงเรียนบ้านเกิดของตนในชนบท โดยมุ่งส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและสำนึกรักโรงเรียนบ้านเกิด อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานท่านอื่นได้ร่วมแรงร่วมใจก่อให้เกิดความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ทั้งนี้เรามีพันธมิตรที่ช่วยในการสร้างสรรค์โครงการนี้ คือ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (หลักสูตรนานาชาติ) ที่ช่วยสมทบทุนส่วนหนึ่งรวมถึงการออกแบบและก่อสร้างโดยคณะนักศึกษาและอาจารย์ เพื่อเป็นการฝึกฝนวิชาความรู้ไปด้วยในเวลาเดียวกัน

โดยโครงการ Hometown School Development นี้ ได้สร้างเสียงหัวเราะและรอยยิ้มให้กับนักเรียนในแถบชนบทมากมาย อาทิเช่น  โครงการสร้างและปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านสามหลังประชารังสรรค์ จังหวัดสุโขทัย โครงการปรับปรุงสนามกีฬาต้านยาเสพติด โรงเรียนบ้านสันจกปก จังหวัดพะเยา โครงการปรับปรุงห้องสมุด และศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเป็ดฟากทุ่ง จังหวัดอุบลราชธานี โครงการสร้างอาคารน้ำดื่มและอ่างล้างมือ โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา จังหวัดหนองบัวลำภู และโครงการสร้างอาคารโรงอาหารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านชนบท จังหวัดขอนแก่น เป็นต้น