MITSUBISHI ELECTRIC Changes for Better | THAILAND บริการลิฟต์ (ลิฟท์) บันไดเลื่อน ฯลฯ
EN | TH
smart choice

Sustainability

โครงการทุนการศึกษา MET Scholarship

โครงการMET Scholarship

ชื่อโครงการ:                                  MET Scholarship

ปีที่ริเริ่มโครงการ:                                 พ.ศ. 2555

จุดมุ่งหมายของโครงการ:                  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและสร้างงานสร้างอาชีพให้กับ

                                                นักศึกษาเหล่านี้หลังจากจบการศึกษา

เพราะเราเล็งเห็นและมุ่งให้ความสำคัญกับการศึกษา ด้วยตระหนักว่าการศึกษาของเยาวชนถือเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาบุคคลผู้เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ จึงได้จัดตั้งโครงการ MET Scholarship “ทุนเรียนดี สร้างอาชีพ” โดยมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเด่น และประสงค์จะศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) อันนำไปสู่การสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพของบริษัทฯต่อไป