MITSUBISHI ELECTRIC Changes for Better | THAILAND บริการลิฟต์ (ลิฟท์) บันไดเลื่อน ฯลฯ

Knowledge

ปรัชญาบริษัทมิตซูบิชิ อิเล็คทริค

ปรัชญาบริษัทมิตซูบิชิ อิเล็คทริค

มิตซูบิชิ อิเล็คทริค นำเสนอวิดีโอหลักปรัชญาของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มความเข้าใจและการเข้าถึงของกลุ่มบริษัทในเครือมิตซูบิชิ อิเล็คทริคทั่วโลก เนื้อหากล่าวถึงหลักในการทำธุรกิจ และความหลากหลายของธุรกิจในกลุ่มมิตซูบิชิ อิเล็คทริค รวมถึงความหลากหายด้านเชื้อชาติของพนักงานและเทคโนโลยีอันทันสมัย อ่านต่อ..