MITSUBISHI ELECTRIC Changes for Better | THAILAND บริการลิฟต์ (ลิฟท์) บันไดเลื่อน ฯลฯ
EN | TH
smart choice

Complianceกฎข้อปฏิบัติ
บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นส่วนหนึ่งของ มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งมิตซูบิชิได้ดำเนินกิจการตามหลักธรรมาภิบาลด้วยความโปร่งใส มีความน่าเชื่อถือ และสนับสนุนความเท่าเทียมกัน แต่ยังคงซึ่งความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและการบริการที่ยอดเยี่ยมให้ลูกค้าเสมอมา ทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานของเราอยู่บนพื้นฐานจริยธรรมทางธุรกิจและธรรมมาภิบาลของมิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น เพื่อประโยชน์สูงสุดของสังคมส่วนรวม

ความรับผิดชอบต่อสังคม
เราริเริ่มกิจกรรมและโครงการเพื่อสังคมมากมาย อาทิ โครงการแคร์ริ่งฟอร์คิดส์ ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นที่โรงเรียนต่างๆในระดับประถมศึกษาตอนต้น เพื่อสอนเด็กๆใช้ลิฟต์และบันไดเลื่อนอย่างถูกต้องโดยมีกิจกรรมมากมาย เช่น การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ, ละครใบ้ เป็นต้น โครงการปลูกต้นไม้ตามแหล่งต่างๆเพื่อพัฒนาป่าไม้และลดภัยจากน้ำท่วม โครงการอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านเกิดซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้พนักงานส่งรายละเอียดโรงเรียนบ้านเกิดของตนเพื่อให้คณะกรรมการคัดเลือกในการไปปรับปรุงสภาพโรงเรียนและความเป็นอยู่ของนักเรียน โครงการให้ความรู้ด้านวิชาการเกี่ยวกับลิฟต์และบันไดเลื่อนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านเทคนิค เป็นต้น