EN | TH
smart choice

Complianceกฎข้อปฏบัติ
บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นส่วนหนึ่งของ มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งมิตซูบิชิได้ดำเนินกิจการตามหลักธรรมาภิบาลด้วยความโปร่งใส มีความน่าเชื่อถือ และสนับสนุนความเท่าเทียมกัน แต่ยังคงซึ่งความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและการบริการที่ยอดเยี่ยมให้ลูกค้าเสมอมา ทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานของเราอยู่บนพื้นฐานจริยธรรมทางธุรกิจและธรรมมาภิบาลของมิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น เพื่อประโยชน์สูงสุดของสังคมส่วนรวม

ความรับผิดชอบต่อสังคม
กิจกรรมส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของเรามีพื้นฐานมาจากพันธกิจและข้อปฏิบัติ 7 ข้อของกลุ่มบริษัทมิตซูบิชิ ทั้งนี้เราริเริ่มกิจกรรมและโครงการเพื่อสังคมมากมาย อาทิ โครงการแคร์ริ่งฟอร์คิดส์ ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นที่โรงเรียนต่างๆในระดับประถมศึกษาตอนต้น เพื่อสอนเด็กๆใช้ลิฟต์และบันไดเลื่อนอย่างถูกต้องโดยมีกิจกรรมมากมาย เช่น การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ, ละครใบ้ เป็นต้น โครงการปลูกต้นไม้ตามแหล่งต่างๆเพื่อพัฒนาป่าไม้และลดภัยจากน้ำท่วม โครงการอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านเกิดซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้พนักงานส่งรายละเอียดโรงเรียนบ้านเกิดของตนเพื่อให้๕ณะกรรมการคัดเลือกในการไปปรับปรุงสภาพโรงเรียนและความเป็นอยู่ของนักเรียน โครงการให้ความรู้ด้านวิชาการเกี่ยวกับลิฟต์และบันไดเลื่อนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านเทคนิค เป็นต้น
จริยธรรมทางธุรกิจ
การปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารต้องเป็นไปตามระเบียบแบบแผนของหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กร ซึ่งนอกจากหลักธรรมาภิบาลแล้ว การบริหารงานของผู้บริหารจะต้องสอดคล้องกับข้อปฏิบัติ 7 ข้อของกลุ่มบริษัทมิตซูบิชิอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อคงมาตรฐานทั้งในด้านการปฏิบัติงาน ความน่าเชื่อถือ ส่งเสริมความโปร่งใสและลดความขัดแย้งในการบริหาร


ข้อปฏิบัติ 7 ข้อของกลุ่มบริษัทมิตซูบิชิ
ความเชื่อถือไว้วางใจ
สร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรบนพื้นฐานของความไว้วางใจและความเคารพซึ่งกันและกัน
คุณภาพ
ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ยอดเยี่ยม
เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์)
บุกเบิกและเป็นผู้นำตลาดด้านการพัฒนาและค้นคว้าวิจัย
สิทธิพลเมือง
จากการเป็นผู้ประกอบการระดับโลก เราสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม
จริยธรรมและข้อกำหนดการดำเนินกิจการ
ประกอบกิจการโดยยึดกฏระเบียบอย่างเคร่งครัดและปฏิบัติตามกฎหมาย อีกทั้งส่งเสริมการบริหารงานที่มีคุณธรรมและจริยธรรม
สิ่งแวดล้อม
ปกป้องและส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมของโลกให้คงอยู่
ความก้าวหน้า
ส่งเสริมและสนับสนุนความเท่าเทียม เพื่อเป็นรากฐานที่แข็งแรงในการผลักดันให้เกิดการเติบโตก้าวหน้าขององค์กร
หลักจริยธรรมและพันธกิจของมิตซูบิชิ
In all countries and regions where we operate, we will always conduct business in compliance with the following principles:
 • การปฏิบัติตามข้อกฎหมาย
  เราบริหารกิจการโดยคำนึงถึงความถูกต้องและการปฏิบัติตามข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด อีกทั้งหลีกเลี่ยงการบริหารกิจการที่ขัดต่อหลักจริยธรรมหรือประเพณีของท้องถิ่นนั้นๆ
 • ความเคารพในสิธิมนุษยชน
  เราเคารพในสิทธิมนุษยชนอันเป็นสากล ไม่มีการแบ่งแยกใดๆไม่ว่าจะเป็น เชื้อชาติ ศาสนา เพศ หรือความพิการ
 • ความรับผิดชอบต่อสังคม
  เราเล็งเห็นความสำคัญของการแบ่งปันและสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม องค์กรของเราเติบโตและดำเนินธุรกิจได้จากการที่ผู้คนในสังคมให้การสนับสนุน ดังนั้นเราจึงสร้างสรรค์โครงการเพื่อสังคมต่างๆมากมายเพื่อพัฒนาชุมชนและ สังคมควบคู่ไปกับเรา
 • การร่วมมือและสนับสนุนชุมชน
  เช่นเดียวกันกับการพัฒนาสังคม เราจึงสนับสนุนภาคประชาชนและองค์กรการกุศลต่างๆ เพื่อพัฒนาและเสิมสร้างสังคมให้แข็งแกร่ง
 • นโยบายสิ่งแวดล้อม
  หนึ่งในจุดมุ่งหมายของเราคือการส่งเสริมการเป็นสังคมรีไซเคิล เราสนับสนุนการลดมลพิษรวมถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทุกๆด้านของธุรกิจ
 • ศีลธรรมและความซื่อสัตย์
  ส่งเสริมศีลธรรมจริยธรรมด้านความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น รวมถึงการใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างรู้คุณค่าและใช้ประโยชน์เพื่อกิจการขององค์กรเท่านั้น