How often should the elevator be maintained? :: MITSUBISHI ELECTRIC Changes for Better

Knowledge

How often should the elevator be maintained?

Answer : การบำรุงรักษาตามาตรฐานที่กำหนดคือ 12 ครั้งต่อปี โดยจะทำการครวจสอบสภาพอายุการใช้งานของอะไหล่อย่างสม่ำเสมอทุกเดือนเพื่อให้ลิฟต์และบันไดเลื่อนสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องเต็มประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัยอย่างสูงสุด